List of Notices

S.N Date Title Action
1 2080-2-12 थप पाठ्यसामग्री तथा डिजिटल सामग्री मूल्याङकनको लागि पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ReadMore
2 2080-2-4 पूर्व प्राथमिक तहमा प्रयोग हुने पाठ्यसामग्री स्वीकृति लिनु पर्ने सम्बन्धी सूचना । ReadMore
3 2080-1-20 स्वीकृत रद्द गरी कारवाही गरिएको सम्बन्धमा । ReadMore
4 2080-1-20 स्वीकृत रद्द गरी कारवाही गरिएको सम्बन्धमा । ReadMore
5 2080-1-20 पाठ्यसामग्री प्रयोग नगर्ने नगराउने सम्बन्धी सूचना । ReadMore
6 2080-1-6 सूचीकृत मुद्रक तथा वितरकहरुलाई पाठ्यसामग्री छपाई गर्नेसम्बन्धी सूचना ! ReadMore
7 2080-1-4 स्वीकृत प्राप्त पाठ्यसामग्री मात्र लागु गर्ने गराउने सम्बन्धि सूचना ReadMore
8 2080-1-4 कक्षा १० को अनिवार्य अंग्रेजी विषयको पाठ्यपुस्तक सम्बन्धि सूचना ReadMore
9 2079-12-23 विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ReadMore
10 2079-12-8 शैक्षिक सत्र २०८० का लागि विद्यालय तह कक्षा १ देखि १२ सम्मका पाठ्यपुस्तकको मूल्यसूचीसम्बन्धी सूचना ! ReadMore
11 2079-12-8 ग्रेडसिट सम्बन्धमा । ReadMore
12 2079-11-17 शैक्षिक सत्र २०७९/०८० का लागि सिफारिस भएका विज्ञहरुको तेस्रो सुची ReadMore
13 2079-11-4 निर्देशन सम्बन्धमा ReadMore
14 2079-11-3 पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरणका लागि मुद्रक तथा वितरक फोर्म/सस्थाहरु नवीकरण/सुचीकरण गरिएको सूचना ReadMore
15 2079-11-2 थप पाठ्यसामग्री तथा डिजिटल सामग्री मुल्यांकनको लागि पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ReadMore