2080-11-10
सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृतिको सूचना
2080-11-3
माइक्रो बस भाडामा लिने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्‍वानको सूचना, तेस्रो पटक सूचना प्रकाशन मितिः २०८०।११।०३
2080-11-2
सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्रीको लागि बोलपत्र आह्‍वानको सूचना
2080-10-29
पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणकालागि मुद्रक तथा वितरक फर्म/संस्थाहरु नवीकरण/सूचीकरण गरिएको सूचना
2080-10-11
माइक्रो बस भाडामा लिने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्‍वानको १५ दिने सूचना, दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन मिति: २०८०/१०/११
2080-10-5
पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री छपाइ तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी नवीकरण र सूचीकरण प्रस्ताव, २०८०
2080-10-5
पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरुलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि सिलबन्दी प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना
View All Notice