2081-2-28
मान्यता तथा समकक्षता रद्व गरिएको जरुरी सूचना ।
2081-2-20
सिकाई सामग्री पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना स्थगन गरिएको
2081-2-17
मान्यता तथा समकक्षता (Recognition and Equivalency) सम्बन्धी जरुरी सूचना
2081-2-6
शैक्षिक सत्र ०८१, ०८२ र ०८३ का लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति प्राप्त थप पाठ्यसामग्री/सिकाइ सामग्रीहरुको सूची
2081-1-7
मिति २०८१।०१।०७ मा गते प्रकाशित सूचना बमोजिमको प्रस्ताव पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा खोलिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।
2081-1-7
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०८१।०१।०७ गते)
2081-1-4
अनिवार्य नेपाली विषय कक्षा १० मा भएको पाठ थप र सुनाइ पाठ सम्बन्धमा ।
View All Notice