List of Notices

S.N Date Title Action
1 2080-11-23 पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति प्राप्त पाठ्यपुस्तक/पाठ्यसामग्री प्रयोग गर्ने गराउने सूचना । ReadMore
2 2080-11-23 अध्ययन तथा अनुसन्धानात्मक कार्यका लागि प्रस्ताव आह्‍वानको सूचना ReadMore
3 2080-11-10 सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृतिको सूचना ReadMore
4 2080-11-3 माइक्रो बस भाडामा लिने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्‍वानको सूचना, तेस्रो पटक सूचना प्रकाशन मितिः २०८०।११।०३ ReadMore
5 2080-11-2 सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्रीको लागि बोलपत्र आह्‍वानको सूचना ReadMore
6 2080-10-29 पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणकालागि मुद्रक तथा वितरक फर्म/संस्थाहरु नवीकरण/सूचीकरण गरिएको सूचना ReadMore
7 2080-10-11 माइक्रो बस भाडामा लिने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्‍वानको १५ दिने सूचना, दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन मिति: २०८०/१०/११ ReadMore
8 2080-10-5 पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री छपाइ तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी नवीकरण र सूचीकरण प्रस्ताव, २०८० ReadMore
9 2080-10-5 पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरुलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि सिलबन्दी प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना ReadMore
10 2080-9-29 थप सिकाइ सामग्री छपाइ तथा वितरणसम्बन्धी सूचना । ReadMore
11 2080-9-26 माइक्रो बस भाडामा लिने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्‍वानको १५ दिने सूचना ReadMore
12 2080-9-22 पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरको शैक्षिक सत्र २०८०/८१ का लागि छनोट भएका विषयगत विज्ञहरुको तेस्रो सूची (Roster) ReadMore
13 2080-9-19 विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीको छपाइ स्पेसिफिकेसनसम्बन्धी सूचना ! ReadMore
14 2080-9-16 स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कक्षा १ - ३ का पढाइ र गणित क्षेत्रका थप सिकाइ सामग्रीहरु ReadMore
15 2080-8-21 कक्षा ११ र १२ को थप पाठ्यसामग्री मूल्याङ्कनको लागि पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । ReadMore