List of Notices

S.N Date Title Action
1 2080-8-14 ऐच्छिक विषयको विद्यार्थी मूल्याङ्कनसम्बन्धी सूचना ! ReadMore
2 2080-7-14 पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरको शैक्षिक सत्र २०८०/८१ को लागि छनौट भएका विषयगत विज्ञहरुको दोस्रो (Roster) सूची ReadMore
3 2080-6-23 शिक्षा पत्रिकाका लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने बारेको सूचना ! ReadMore
4 2080-6-23 मातृभाषा/स्थानीय विषयका पाठ्यक्रम उपलब्धतासम्बन्धी सूचना ! ReadMore
5 2080-5-24 पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरको शैक्षिक सत्र २०८०/८१ को लागि स्वीकृत विषयगत विज्ञहरुको (Roster) सूची ReadMore
6 2080-5-10 Enquiry About Recognition and Equivalency, Please Contact Us. : 977-1-6634119, Email Address: nepalequivalency@moecdc.gov.np ReadMore
7 2080-4-9 विज्ञसूची (Roster) तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्नेसम्बन्धी सूचना ReadMore
8 2080-4-1 चमेना गृह सञ्चालन सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिको सूचना ReadMore
9 2080-3-29 पूर्वप्राथमिक/प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाका सिकाइसम्बन्धी (पाठ्यसामग्री) विकासका आधारहरु ReadMore
10 2080-3-28 पूर्वप्राथमिक तहको सिकाइसामग्री मूल्याङ्कनको लागि पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ! ReadMore
11 2080-3-27 कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ! ReadMore
12 2080-3-27 कक्षा ११-१२ का ऐच्छिक विषयको समूह मिलानसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ! ReadMore
13 2080-3-11 चमेना गृह सञ्चालन सम्बन्धीसिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना ReadMore
14 2080-2-24 मान्यता तथा समकक्षता (Recognition and Equivalency) सम्बन्धी जरुरी सूचना ReadMore
15 2080-2-22 चमेना गृह सञ्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना ReadMore