2081-1-7
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०८१।०१।०७ गते)
2081-1-4
अनिवार्य नेपाली विषय कक्षा १० मा भएको पाठ थप र सुनाइ पाठ सम्बन्धमा ।
2081-1-4
पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री प्रयोग सम्बन्धमा ।
2080-12-20
मान्यता तथा समकक्षता रद्व गरिएको ।
2080-12-19
अध्ययन तथा अनुसन्धानात्मक कार्यका लागि प्रस्ताव आह्‍वानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशन मितिः २०८०।१२।१६)
2080-12-16
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृती प्राप्त पाठ्यपुस्तक/पाठ्यसामग्री/सिकाइसामग्री मात्र प्रयोग गर्ने गराउने सूचना ।
2080-12-6
शैक्षिक सत्र २०८१, २०८२ र २०८३ का लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति प्राप्त पाठ्यसामग्रीको सूची
View All Notice