२०८१-२-६
शैक्षिक सत्र ०८१, ०८२ र ०८३ का लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति प्राप्त थप पाठ्यसामग्री/सिकाइ सामग्रीहरुको सूची
२०८१-२-१
पूर्वप्राथमिक तहको सिकाइसामग्री मूल्याङ्कनको लागि पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
२०८१-१-७
मिति २०८१।०१।०७ मा गते प्रकाशित सूचना बमोजिमको प्रस्ताव पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा खोलिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।
२०८१-१-७
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति: २०८१।०१।०७ गते)
२०८१-१-४
अनिवार्य नेपाली विषय कक्षा १० मा भएको पाठ थप र सुनाइ पाठ सम्बन्धमा ।
२०८१-१-४
पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री प्रयोग सम्बन्धमा ।
२०८०-१२-२०
मान्यता तथा समकक्षता रद्व गरिएको ।
सम्पूर्ण सूचना हेर्नुहोस्