A Student
A Student studying at school
CDC Building
A glimpse of CDC Building
Student
A student with a book.
CDC Library
A view of CDC Library

WELCOME

SN News Task
1. विज्ञसूची (Roster) तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्नेसम्बन्धी सूचना View
2. नयाँ पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामाग्री अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा  View
3. पाठ्यसामाग्रीसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना  View
4. पाठ्यपुस्तकको प्रयोगसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना  View
5. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सूचना  View
6. अत्यन्त जरुरी सूचना  View
7. समय मै राजश्व बुझाएका तर पाठ्यसामाग्री दर्ता गर्न छुट भएका प्रकाशकहरुलाई तीन दिन भित्र पाठ्यसामाग्री पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना  View
8. शैक्षिक सत्र २०७८ का विद्यालय तह कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तकको मूल्यसम्वन्धी सूचना  View
9. कक्षा १ देखि ४ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि मुद्रक तथा वितरकहरूको नवीकरण तथा सूचीकरण गरिएको सूचना  View
10. कक्षा ११ र १२ का पाठ्यक्रमको कोड सम्बन्धी सूचना  View
11. विधार्थी मुल्यांकन सम्बन्धि सूचना  View
12. पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरुलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धि सूचना View

View All News/Notices

SN Press Release Date Task 
1. ध्यानाकर्षण View
2. प्रेस बिज्ञप्ति जेष्ठ १९, २०७६ View
3. 2070-01-04 View