A Student
A Student studying at school
CDC Building
A glimpse of CDC Building
Student
A student with a book.
CDC Library
A view of CDC Library

WELCOME

SN News Task
1. पाठ्यसामाग्री पेस गर्ने म्याद थप गरिएको बारे View
2. पाठ्यसामाग्री छपाइ तथा विक्री वितरण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना View
3. शिक्षा पत्रिकाका लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने बारेको सूचना View
4. कक्षागत गीत रचना गरी पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना View
5. जरुरी सूचना View
6. सेवा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा View
7. पाठ्यबस्तु समायोजन ढाँचा २०७७ कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना View
8. कक्षा ११ का भर्नाका आधार सम्बन्धी सूचना View
9. कक्षा ११ र १२ का विषय तथा कोड सम्बन्धमा View
10. २०७७-७८ का लागि सिफारिस भएका विज्ञहरुको दोस्रो पटक प्रकाशित नामावलीहरु View
11. विज्ञसूचीका लागि सिफारिस भएका विज्ञहरुको नामावली View
12. मान्यता, समकक्षता तथा मुल्यांकन सम्बन्धमा View
13. शैक्षिक वर्ष २०७७ मा कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्नाका आधारसम्बन्धी सूचना View
14. प्राविधिक तथा व्यवसायिक धारमा पाठ्यक्रम लागु गर्नेसम्बन्धी सूचना View
15. सेवा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा View
16. पाठ्यसामाग्री मुल्यांकन तथा स्विकृतिसम्बन्धमा लेखक तथा प्रकाशकहरुसंग अनुरोध View
17. पाठ्यसामाग्री मुल्यांकन सम्बन्धी सूचना View
18. रायसुझाव सम्बन्धमा View
19. विज्ञसूची (Roster) तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना View
20. कक्षा ९ मा भर्नाको आधार सम्बन्धमा View
21. पाठ्यसामाग्री लेखकको स्विकृति पत्र उपलब्ध गराइदिने बारे View
22. कक्षा ११-१२ को पाठ्यसामाग्री पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना View
23. थप पाठ्यसामाग्री सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना View
24. जानकारी View
25. थप पाठ्यसामाग्री सम्बन्धी सूचना View
26. पाठ्यसामाग्रीको मूल्य कायम गरिएको सूचना View
27. बहुपाठ्यपुस्तकका रुपमा स्वीकृतिका लागि पाठ्यपुस्तकको मसौदा पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना View
28. चमेना गृह सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना View

View All News/Notices

SN Press Release Date Task 
1. ध्यानाकर्षण View
2. प्रेस बिज्ञप्ति जेष्ठ १९, २०७६ View
3. 2070-01-04 View