SN Particulars Task 
1. समकक्षताको निवेदन फारम Download
2. मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण भएका शैक्षिक संस्था तथा बोर्डहरुको विवरण Download
3. मान्यता तथा समकक्षता सम्बन्धी सूचना Download
4. मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण निर्देशिका Download
5. Citizen Charter Download