A Student
A Student studying at school
CDC Building
A glimpse of CDC Building
Student
A student with a book.
CDC Library
A view of CDC Library

WELCOME

SN News Task
1. पाठ्यसामाग्री पेश गर्ने म्याद सम्बन्धमा View
2. पाठ्यवस्तु, समायोजना ढाँचा, २०७७ को पठनपाठनअनुरुप मुल्यांकन सम्बन्धी सूचना View
3. कक्षा १ र ३ का कक्षागत गीत छनोट सम्बन्धी सूचना View
4. पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरूलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना View
5. पाठ्यसामाग्री पेस गर्ने म्याद थप गरिएको बारे View
6. पाठ्यसामाग्री छपाइ तथा विक्री वितरण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना  View
7. शिक्षा पत्रिकाका लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने बारेको सूचना  View
8. कक्षागत गीत रचना गरी पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना  View
9. जरुरी सूचना  View
10. सेवा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा View
11. पाठ्यबस्तु समायोजन ढाँचा २०७७ कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना View
12. कक्षा ११ का भर्नाका आधार सम्बन्धी सूचना View
13. कक्षा ११ र १२ का विषय तथा कोड सम्बन्धमा View
14. २०७७-७८ का लागि सिफारिस भएका विज्ञहरुको प्रकाशित नामावलीहरु View
15. विज्ञसूचीका लागि सिफारिस भएका विज्ञहरुको नामावली View
16. मान्यता, समकक्षता तथा मुल्यांकन सम्बन्धमा View
17. शैक्षिक वर्ष २०७७ मा कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्नाका आधारसम्बन्धी सूचना View
18. प्राविधिक तथा व्यवसायिक धारमा पाठ्यक्रम लागु गर्नेसम्बन्धी सूचना View
19. सेवा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा View
20. पाठ्यसामाग्री मुल्यांकन तथा स्विकृतिसम्बन्धमा लेखक तथा प्रकाशकहरुसंग अनुरोध View
21. पाठ्यसामाग्री मुल्यांकन सम्बन्धी सूचना View
22. रायसुझाव सम्बन्धमा View
23. विज्ञसूची (Roster) तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना View
24. कक्षा ९ मा भर्नाको आधार सम्बन्धमा View
25. पाठ्यसामाग्री लेखकको स्विकृति पत्र उपलब्ध गराइदिने बारे View
26. कक्षा ११-१२ को पाठ्यसामाग्री पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना View
27. थप पाठ्यसामाग्री सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना View
28. जानकारी View
29. थप पाठ्यसामाग्री सम्बन्धी सूचना View
30. पाठ्यसामाग्रीको मूल्य कायम गरिएको सूचना View
31. बहुपाठ्यपुस्तकका रुपमा स्वीकृतिका लागि पाठ्यपुस्तकको मसौदा पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना View
32. चमेना गृह सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना View

View All News/Notices

SN Press Release Date Task 
1. ध्यानाकर्षण View
2. प्रेस बिज्ञप्ति जेष्ठ १९, २०७६ View
3. 2070-01-04 View