A Student
A Student studying at school
CDC Building
A glimpse of CDC Building
Student
A student with a book.
CDC Library
A view of CDC Library

WELCOME

SN News Task
1. अत्यन्त जरुरी सूचना View
2. समय मै राजश्व बुझाएका तर पाठ्यसामाग्री दर्ता गर्न छुट भएका प्रकाशकहरुलाई तीन दिन भित्र पाठ्यसामाग्री पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना View
3. शैक्षिक सत्र २०७८ का विद्यालय तह कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तकको मूल्यसम्वन्धी सूचना View
4. कक्षा १ देखि ४ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि मुद्रक तथा वितरकहरूको नवीकरण तथा सूचीकरण गरिएको सूचना View
5. कक्षा ११ र १२ का पाठ्यक्रमको कोड सम्बन्धी सूचना View
6. विधार्थी मुल्यांकन सम्बन्धि सूचना View
7. पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरुलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धि सूचना View
8. कक्षा ११ को ऐच्छिक अंग्रेजी विषयको पाठ परिवर्तन सम्बन्धि सूचना View
9. कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना View
10. कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्री अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने शिक्षकहरुले आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना View
11. कक्षा १ देखि ४ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि मुद्रक तथा वितरकहरूको नवीकरण तथा सूचीकरण गरिएको सूचना View
12. शैक्षिक सत्र २०७७,२०७८ र २०७९ का लागि कक्षा ११ का स्वीकृत पाठ्यसामाग्रीहरु View
13. प्रेस विज्ञप्ति View
14. पाठ्यसामाग्री पेश गर्ने म्याद सम्बन्धमा View
15. पाठ्यवस्तु, समायोजना ढाँचा, २०७७ को पठनपाठनअनुरुप मुल्यांकन सम्बन्धी सूचना View
16. कक्षा १ र ३ का कक्षागत गीत छनोट सम्बन्धी सूचना  View
17. पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरूलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना  View
18. पाठ्यसामाग्री पेस गर्ने म्याद थप गरिएको बारे View
19. पाठ्यसामाग्री छपाइ तथा विक्री वितरण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना  View
20. शिक्षा पत्रिकाका लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने बारेको सूचना  View
21. कक्षागत गीत रचना गरी पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना  View
22. जरुरी सूचना  View
23. सेवा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा View
24. पाठ्यबस्तु समायोजन ढाँचा २०७७ कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना View
25. कक्षा ११ का भर्नाका आधार सम्बन्धी सूचना View
26. कक्षा ११ र १२ का विषय तथा कोड सम्बन्धमा View
27. २०७७-७८ का लागि सिफारिस भएका विज्ञहरुको प्रकाशित नामावलीहरु View
28. विज्ञसूचीका लागि सिफारिस भएका विज्ञहरुको नामावली View
29. मान्यता, समकक्षता तथा मुल्यांकन सम्बन्धमा View
30. शैक्षिक वर्ष २०७७ मा कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्नाका आधारसम्बन्धी सूचना View
31. प्राविधिक तथा व्यवसायिक धारमा पाठ्यक्रम लागु गर्नेसम्बन्धी सूचना View
32. सेवा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा View
33. पाठ्यसामाग्री मुल्यांकन तथा स्विकृतिसम्बन्धमा लेखक तथा प्रकाशकहरुसंग अनुरोध View
34. पाठ्यसामाग्री मुल्यांकन सम्बन्धी सूचना View
35. रायसुझाव सम्बन्धमा View
36. विज्ञसूची (Roster) तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना View
37. कक्षा ९ मा भर्नाको आधार सम्बन्धमा View
38. पाठ्यसामाग्री लेखकको स्विकृति पत्र उपलब्ध गराइदिने बारे View
39. कक्षा ११-१२ को पाठ्यसामाग्री पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना View
40. थप पाठ्यसामाग्री सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना View
41. जानकारी View
42. थप पाठ्यसामाग्री सम्बन्धी सूचना View
43. पाठ्यसामाग्रीको मूल्य कायम गरिएको सूचना View
44. बहुपाठ्यपुस्तकका रुपमा स्वीकृतिका लागि पाठ्यपुस्तकको मसौदा पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना View
45. चमेना गृह सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना View

View All News/Notices

SN Press Release Date Task 
1. ध्यानाकर्षण View
2. प्रेस बिज्ञप्ति जेष्ठ १९, २०७६ View
3. 2070-01-04 View