A Student
A Student studying at school
CDC Building
A glimpse of CDC Building
Student
A student with a book.
CDC Library
A view of CDC Library

WELCOME

SN News Task
1. कक्षा १० को अनिवार्य नेपाली विषयको पाठ ११ अद्दावधिक गरिएको सूचना View
2. ग्रिड सम्बन्धी सूचना View
3. कक्षा ९ मा बिद्यार्थी भर्नाका आधार कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी सूचना View
4. प्रतिभा पहिचान तथा छनोट कार्यक्रम सम्बन्धमा View
5. शैक्षिक सत्र २०७५ मा लागु हुने कक्षा १ देखि ५ सम्मका चार रङका पाठ्यपुस्तक र कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तक (संस्कृत धारसमेत) को विषयगत पृष्ठसङ्ख्या र कायम भएको मूल्यकोे विवरण View
6. उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगराय सुझावका लागि तयार गरेको प्रश्नावली View
7. शिक्षा पत्रिकाका लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने बारेको सूचना । View
8. पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरुलाई नवीकरण तथा सूचीकरण गर्ने सूचना View
9. विज्ञसूची प्रकाशन गरिएको सूचना View
10. कक्षा ७ को नेपाली विषयको पाठ ४ को पृष्ट संख्या ३१ संशोधन सम्बन्धमा View
11. शैक्षिक सत्र २०७४ देखि कायर्न्यवन भएका पाठ्यबम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसाममी सम्बिन्ध विववरण View
12. व्यावहारिक अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७३ View
13. विद्यालय शिक्षामा अक्षरांकन पद्दति कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७२ (संशोधन) View
14. शैक्षिक सत्र २०७४ देखि ३ वर्षका लागि थप पाठ्य सामग्री प्रयोगमा ल्याउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सामग्रीहरुको सूचि View
SN Bulletin Date Task 
1. Bulletin Ashar 2073 Final View
2. Bulletin 2069 Final View
3. Bulletin 2069 Kartik-Chaitra (Joint) View
4. Bulletin 2068 Chaitra View
5. Bulletin 2068 Kartik View
6. Bulletin 2067 Chaitra View
7. Bulletin 2066 Chaitra View
8. Bulletin 2066 Kartik View
9. Bulletin 2065 Baisakh View
10. Bulletin 2064 Kartik View
SN Press Release Date Task 
1. 2070-01-04 View
Our Survey Question: What do you think about the Letter Grading System implemented in this year’s SLC in technical stream and to be implemented from next year’s common stream?
It is very good. It minimizes mental pressure of the students. - 44.1%
It is good but there is a high grading gap between B and C. It needs improvement - 14.7%
It is okay. Accurate Number cannot be determined in this system unlike Numerical grading. - 26.5%
Old Numerical Grading System needs to be implemented with some enhancements. - 14.7%

Total votes: 34
The voting for this poll has ended