A Student
A Student studying at school
CDC Building
A glimpse of CDC Building
Student
A student with a book.
CDC Library
A view of CDC Library

WELCOME

SN News Task
1. पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरूलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना View
2. पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री छपाइ तथा बिव्रवितरणसम्बन्धी नवीकरण प्रस्ताव, २०७८ View
3. पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री छपाइ तथा बिव्रmीवितरणसम्बन्धी सूचीकरण प्रस्ताव, २०७८ View
4. माइक्रो बस भाडा सेवाका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको १५ दिने सूचना View
5. पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरूलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना View
6. Invitation for Sealed Quotations View
7. लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ र कक्षा ११ को ग्रेडसिटसम्बन्धी सूचना ! View
8. पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरुलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना  View
9. शैक्षिक सत्र २०७८-७९ मा प्राविधिक धारतर्फ कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम संरचना लागु हुनेसम्बन्धी जरुरी सूचना  View
10. नयाँ म.ले.प फारमहरु कार्यान्वयन सम्बन्धमा  View
11. पृष्ठपोषण सम्बन्धमा  View
9. विज्ञसूचीका लागि सिफारिस भएका विषयगत विज्ञहरुको दोस्रो सूची  View
10. शिक्षा पत्रिकाका लागि लेख रचना उपलव्ध गराउने बारेको सूचना  View
11. पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरबाट शैक्षिक सत्र २०७८। ७९ को विज्ञसूची (Roster) का लागि छनोट भएका विषयगत विज्ञहरुको नामावलीहरु  View
12. पाठ्यसामाग्री तथा डिजिटल सामाग्री मुल्यांकनसम्बन्धी सूचना  View
13. विज्ञसूची (Roster) तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्नेसम्बन्धी सूचना  View
14. नयाँ पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामाग्री अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा  View
15. पाठ्यसामाग्रीसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना  View
16. पाठ्यपुस्तकको प्रयोगसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना  View
17. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सूचना  View
18. अत्यन्त जरुरी सूचना  View
19. समय मै राजश्व बुझाएका तर पाठ्यसामाग्री दर्ता गर्न छुट भएका प्रकाशकहरुलाई तीन दिन भित्र पाठ्यसामाग्री पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना  View
20. शैक्षिक सत्र २०७८ का विद्यालय तह कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तकको मूल्यसम्वन्धी सूचना  View
21. कक्षा १ देखि ४ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि मुद्रक तथा वितरकहरूको नवीकरण तथा सूचीकरण गरिएको सूचना  View
22. कक्षा ११ र १२ का पाठ्यक्रमको कोड सम्बन्धी सूचना  View
23. विधार्थी मुल्यांकन सम्बन्धि सूचना  View
24. पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरुलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धि सूचना View

View All News/Notices

 

SN Press Release Date Task 
1. ध्यानाकर्षण View
2. प्रेस बिज्ञप्ति जेष्ठ १९, २०७६ View
3. 2070-01-04 View