A Student
A Student studying at school
CDC Building
A glimpse of CDC Building
Student
A student with a book.
CDC Library
A view of CDC Library

WELCOME

SN News Task
1. पाठ्यसामाग्री मुल्यांकन सम्बन्धी सूचना View
2. रायसुझाव सम्बन्धमा View
3. विज्ञसूची (Roster) तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना View
4. कक्षा ९ मा भर्नाको आधार सम्बन्धमा View
5. पाठ्यसामाग्री लेखकको स्विकृति पत्र उपलब्ध गराइदिने बारे View
6. कक्षा ११-१२ को पाठ्यसामाग्री पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना View
7. थप पाठ्यसामाग्री सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना View
8. जानकारी View
9. थप पाठ्यसामाग्री सम्बन्धी सूचना View
10. पाठ्यसामाग्रीको मूल्य कायम गरिएको सूचना View
11. बहुपाठ्यपुस्तकका रुपमा स्वीकृतिका लागि पाठ्यपुस्तकको मसौदा पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना View
12. चमेना गृह सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना View

View All News/Notices

SN Press Release Date Task 
1. ध्यानाकर्षण View
2. प्रेस बिज्ञप्ति जेष्ठ १९, २०७६ View
3. 2070-01-04 View