A Student
A Student studying at school
CDC Building
A glimpse of CDC Building
Student
A student with a book.
CDC Library
A view of CDC Library

WELCOME

SN News Task
1. जानकारी View
2. थप पाठ्यसामाग्री सम्बन्धी सूचना View
3. पाठ्यसामाग्रीको मूल्य कायम गरिएको सूचना View
4. बहुपाठ्यपुस्तकका रुपमा स्वीकृतिका लागि पाठ्यपुस्तकको मसौदा पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना View
5. चमेना गृह सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना View
6. लेखक/लेखक समुह छनोट भएको सम्बन्धी सूचना View
7. विद्यालय तहमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना View
8. शैक्षिक सत्र २०७७ का लागि विद्यालय तह कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तकको मूल्य सम्बन्धी सूचना View
9. पाठ्यपुस्तक लेखनका लागि नमुना पाठ पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना View
10. लेखक/ लेखकसमूह छनोट सम्बन्धी सूचना View
11. पाठ्यपुस्तक लेखनका लागि नमुना पाठ पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना र सम्बन्धित दस्तावेज View
12. पाठ्यपुस्तकको मूल्य कायम गरिएको सूचना View
13. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको परिवर्तित नयाँ पाठ्यपुस्तक प्रयोग सम्बन्धी सूचना View
14. थप पाठ्यसामाग्री तथा डिजिटल सामाग्री मुल्यांकनका लागि सामग्री पेश गर्न समय थप गरिएको सम्बन्धी सूचना View
15. पाठ्य पुस्तक छपाई तथा बितरण गर्न मुद्रक तथा वितरक नबिकरण तथा सूचीकरण गरिएको सुचना View
16. लेखक/लेखक समूह छनोट भएको सम्बन्धी सूचना View
17. थप पाठ्यसामाग्री मुल्यांकनको लागि म्याद थप गरिएको बारे View

View All News/Notices

SN Bulletin Date Task 
1. Bulletin Ashar 2073 Final View
2. Bulletin 2069 Final View
3. Bulletin 2069 Kartik-Chaitra (Joint) View
4. Bulletin 2068 Chaitra View
5. Bulletin 2068 Kartik View
6. Bulletin 2067 Chaitra View
7. Bulletin 2066 Chaitra View
8. Bulletin 2066 Kartik View
9. Bulletin 2065 Baisakh View
10. Bulletin 2064 Kartik View
SN Press Release Date Task 
1. ध्यानाकर्षण View
2. प्रेस बिज्ञप्ति जेष्ठ १९, २०७६ View
3. 2070-01-04 View