SN Particulars Task 
1. शैक्षिक सत्र २०७७,२०७८ र २०७९ का लागि कक्षा ११ का स्वीकृत पाठ्यसामाग्रीहरु Download
2. From 2077 Download
3. From 2076 Download
4. From 2075 Download
5. From 2074 Download
6. From 2073 Download