SN News Task
1. पाठ्यसामाग्रीसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना View
2. पाठ्यपुस्तकको प्रयोगसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना View
3. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सूचना View
4. अत्यन्त जरुरी सूचना View
5. समय मै राजश्व बुझाएका तर पाठ्यसामाग्री दर्ता गर्न छुट भएका प्रकाशकहरुलाई तीन दिन भित्र पाठ्यसामाग्री पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना  View
6. शैक्षिक सत्र २०७८ का विद्यालय तह कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तकको मूल्यसम्वन्धी सूचना  View
7. कक्षा १ देखि ४ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि मुद्रक तथा वितरकहरूको नवीकरण तथा सूचीकरण गरिएको सूचना  View
8. कक्षा ११ र १२ का पाठ्यक्रमको कोड सम्बन्धी सूचना  View
9. विधार्थी मुल्यांकन सम्बन्धि सूचना  View
10. पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरुलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धि सूचना View
11. कक्षा ११ को ऐच्छिक अंग्रेजी विषयको पाठ परिवर्तन सम्बन्धि सूचना  View
12. कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना  View
13. कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्री अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने शिक्षकहरुले आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना  View
14. कक्षा १ देखि ४ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि मुद्रक तथा वितरकहरूको नवीकरण तथा सूचीकरण गरिएको सूचना View
15. शैक्षिक सत्र २०७७,२०७८ र २०७९ का लागि कक्षा ११ का स्वीकृत पाठ्यसामाग्रीहरु View
16. प्रेस विज्ञप्ति View
17. पाठ्यसामाग्री पेश गर्ने म्याद सम्बन्धमा View
18. पाठ्यवस्तु, समायोजना ढाँचा, २०७७ को पठनपाठनअनुरुप मुल्यांकन सम्बन्धी सूचना View
19. कक्षा १ र ३ का कक्षागत गीत छनोट सम्बन्धी सूचना  View
20. पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरूलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना  View
21. पाठ्यसामाग्री पेस गर्ने म्याद थप गरिएको बारे View
22. पाठ्यसामाग्री छपाइ तथा विक्री वितरण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना  View
23. शिक्षा पत्रिकाका लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने बारेको सूचना  View
24. कक्षागत गीत रचना गरी पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना  View
25. जरुरी सूचना  View
26. सेवा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा View
27. पाठ्यबस्तु समायोजन ढाँचा २०७७ कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना View
28. कक्षा ११ का भर्नाका आधार सम्बन्धी सूचना View
29. कक्षा ११ र १२ का विषय तथा कोड सम्बन्धमा View
30. २०७७-७८ का लागि सिफारिस भएका विज्ञहरुको प्रकाशित नामावलीहरु View
31. विज्ञसूचीका लागि सिफारिस भएका विज्ञहरुको नामावली View
32. मान्यता, समकक्षता तथा मुल्यांकन सम्बन्धमा View
33. शैक्षिक वर्ष २०७७ मा कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्नाका आधारसम्बन्धी सूचना View
34. प्राविधिक तथा व्यवसायिक धारमा पाठ्यक्रम लागु गर्नेसम्बन्धी सूचना View
35. सेवा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा View
36. पाठ्यसामाग्री मुल्यांकन तथा स्विकृतिसम्बन्धमा लेखक तथा प्रकाशकहरुसंग अनुरोध View
37. पाठ्यसामाग्री मुल्यांकन सम्बन्धी सूचना View
38. रायसुझाव सम्बन्धमा View
39. विज्ञसूची (Roster) तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना View
40. कक्षा ९ मा भर्नाको आधार सम्बन्धमा View
41. पाठ्यसामाग्री लेखकको स्विकृति पत्र उपलब्ध गराइदिने बारे View
42. कक्षा ११-१२ को पाठ्यसामाग्री पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना View
43. थप पाठ्यसामाग्री सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना View
44. जानकारी View
45. थप पाठ्यसामाग्री सम्बन्धी सूचना View
46. पाठ्यसामाग्रीको मूल्य कायम गरिएको सूचना View
47. बहुपाठ्यपुस्तकका रुपमा स्वीकृतिका लागि पाठ्यपुस्तकको मसौदा पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना View
48. चमेना गृह सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना View