SN News Task
1. पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरूलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना View
2. पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री छपाइ तथा बिव्रवितरणसम्बन्धी नवीकरण प्रस्ताव, २०७८ View
3. पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री छपाइ तथा बिव्रmीवितरणसम्बन्धी सूचीकरण प्रस्ताव, २०७८ View
4. माइक्रो बस भाडा सेवाका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको १५ दिने सूचना View
5. पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरूलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना  View
6. Invitation for Sealed Quotations View
7. लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ र कक्षा ११ को ग्रेडसिटसम्बन्धी सूचना ! View
8. पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरुलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना  View
9. शैक्षिक सत्र २०७८-७९ मा प्राविधिक धारतर्फ कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम संरचना लागु हुनेसम्बन्धी जरुरी सूचना  View
10. नयाँ म.ले.प फारमहरु कार्यान्वयन सम्बन्धमा  View
11. पृष्ठपोषण सम्बन्धमा  View
9. विज्ञसूचीका लागि सिफारिस भएका विषयगत विज्ञहरुको दोस्रो सूची  View
10. शिक्षा पत्रिकाका लागि लेख रचना उपलव्ध गराउने बारेको सूचना  View
11. पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरबाट शैक्षिक सत्र २०७८। ७९ को विज्ञसूची (Roster) का लागि छनोट भएका विषयगत विज्ञहरुको नामावलीहरु  View
12. पाठ्यसामाग्री तथा डिजिटल सामाग्री मुल्यांकनसम्बन्धी सूचना  View
13. विज्ञसूची (Roster) तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्नेसम्बन्धी सूचना  View
14. नयाँ पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामाग्री अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा  View
15. पाठ्यसामाग्रीसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना  View
16. पाठ्यपुस्तकको प्रयोगसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना  View
17. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सूचना  View
18. अत्यन्त जरुरी सूचना  View
19. समय मै राजश्व बुझाएका तर पाठ्यसामाग्री दर्ता गर्न छुट भएका प्रकाशकहरुलाई तीन दिन भित्र पाठ्यसामाग्री पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना  View
20. शैक्षिक सत्र २०७८ का विद्यालय तह कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तकको मूल्यसम्वन्धी सूचना  View
21. कक्षा १ देखि ४ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि मुद्रक तथा वितरकहरूको नवीकरण तथा सूचीकरण गरिएको सूचना  View
22. कक्षा ११ र १२ का पाठ्यक्रमको कोड सम्बन्धी सूचना  View
23. विधार्थी मुल्यांकन सम्बन्धि सूचना  View
24. पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरुलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धि सूचना View
25. कक्षा ११ को ऐच्छिक अंग्रेजी विषयको पाठ परिवर्तन सम्बन्धि सूचना  View
26. कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना  View
27. कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्री अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने शिक्षकहरुले आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना  View
28. कक्षा १ देखि ४ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि मुद्रक तथा वितरकहरूको नवीकरण तथा सूचीकरण गरिएको सूचना View
29. शैक्षिक सत्र २०७७,२०७८ र २०७९ का लागि कक्षा ११ का स्वीकृत पाठ्यसामाग्रीहरु View
30. प्रेस विज्ञप्ति View
31. पाठ्यसामाग्री पेश गर्ने म्याद सम्बन्धमा View
32. पाठ्यवस्तु, समायोजना ढाँचा, २०७७ को पठनपाठनअनुरुप मुल्यांकन सम्बन्धी सूचना View
33. कक्षा १ र ३ का कक्षागत गीत छनोट सम्बन्धी सूचना  View
34. पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरूलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना  View
35. पाठ्यसामाग्री पेस गर्ने म्याद थप गरिएको बारे View
36. पाठ्यसामाग्री छपाइ तथा विक्री वितरण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना  View
37. शिक्षा पत्रिकाका लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने बारेको सूचना  View
38. कक्षागत गीत रचना गरी पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना  View
39. जरुरी सूचना  View
40. सेवा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा View
41. पाठ्यबस्तु समायोजन ढाँचा २०७७ कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना View
42. कक्षा ११ का भर्नाका आधार सम्बन्धी सूचना View
43. कक्षा ११ र १२ का विषय तथा कोड सम्बन्धमा View
44. २०७७-७८ का लागि सिफारिस भएका विज्ञहरुको प्रकाशित नामावलीहरु View
45. विज्ञसूचीका लागि सिफारिस भएका विज्ञहरुको नामावली View
46. मान्यता, समकक्षता तथा मुल्यांकन सम्बन्धमा View
47. शैक्षिक वर्ष २०७७ मा कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्नाका आधारसम्बन्धी सूचना View
48. प्राविधिक तथा व्यवसायिक धारमा पाठ्यक्रम लागु गर्नेसम्बन्धी सूचना View
49. सेवा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा View
50. पाठ्यसामाग्री मुल्यांकन तथा स्विकृतिसम्बन्धमा लेखक तथा प्रकाशकहरुसंग अनुरोध View
51. पाठ्यसामाग्री मुल्यांकन सम्बन्धी सूचना View
52. रायसुझाव सम्बन्धमा View
53. विज्ञसूची (Roster) तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना View
54. कक्षा ९ मा भर्नाको आधार सम्बन्धमा View
55. पाठ्यसामाग्री लेखकको स्विकृति पत्र उपलब्ध गराइदिने बारे View
56. कक्षा ११-१२ को पाठ्यसामाग्री पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना View
57. थप पाठ्यसामाग्री सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना View
58. जानकारी View
59. थप पाठ्यसामाग्री सम्बन्धी सूचना View
60. पाठ्यसामाग्रीको मूल्य कायम गरिएको सूचना View
61. बहुपाठ्यपुस्तकका रुपमा स्वीकृतिका लागि पाठ्यपुस्तकको मसौदा पेस गर्नेसम्बन्धी सूचना View
62. चमेना गृह सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना View