SN News Task
1. पाठ्यपुस्तक लेखनका लागि नमुना पाठ पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना View
2. ध्यानाकर्षण View
3. लेखक/ लेखकसमूह छनोट सम्बन्धी सूचना View
4. पाठ्यपुस्तक लेखनका लागि नमुना पाठ पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना र सम्बन्धित दस्तावेज View
5. पाठ्यपुस्तकको मूल्य कायम गरिएको सूचना View
6. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको परिवर्तित नयाँ पाठ्यपुस्तक प्रयोग सम्बन्धी सूचना View
7. थप पाठ्यसामाग्री तथा डिजिटल सामाग्री मुल्यांकनका लागि सामग्री पेश गर्न समय थप गरिएको सम्बन्धी सूचना View
8. पाठ्य पुस्तक छपाई तथा बितरण गर्न मुद्रक तथा वितरक नबिकरण तथा सूचीकरण गरिएको सुचना View
9. लेखक/लेखक समूह छनोट भएको सम्बन्धी सूचना View
10. थप पाठ्यसामाग्री मुल्यांकनको लागि म्याद थप गरिएको बारे View
11. विज्ञ सूची (Roster) नामावली, २०७६-७७ View
12. पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरुलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना  View
13. पाठ्यपुस्तक लेखनका लागि नमुना पाठ पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना View
14. शिक्षा पत्रिकाका लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने बारेको सूचना View
15. थप पाठ्य सामाग्री तथा डिजिटल सामाग्री मुल्यांकन सम्बन्धी सूचना View
16. विज्ञ सूची (Roster) तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना View
17. कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्नाका आधार सम्बन्धी सूचना View
18. कक्षा ९ को अनिवार्य विज्ञान अद्यावधिक गरिएको सूचना View
19. कक्षा ९ को नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तकको परिमार्जित संस्करण सम्बन्धमा View
20. पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि अनुरोध सम्बन्धी सूचना View
21. शैक्षिक सत्र २०७६ देखि तिन वर्षका लागि थप पाठ्यसामाग्री रुपमा प्रयोगमा ल्याउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति प्रदान गरिएका पाठ्यसामाग्रीहरु View
22. सच्याईएको सम्बन्धि सूचना View
23. शैक्षिक सत्र २०७६ का लागि विद्यालय तह कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तकको मूल्य सम्बन्धि सूचना View
24. कक्षा १ देखि ४ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि मुद्रक तथा वितरकहरुको नवीकरण तथा सूचीकरण गरिएको सूचना View
25. पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरुलाई नवीकरण तथा सूचीकरणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना View
26. मान्यता तथा समकक्षता सम्बन्धी सूचना View
27. बिज्ञ सूची (Roster) आ.व. २०७५/७६ View
28. शिक्षा पत्रिकाका लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने बारेको सूचना View
29. थप पाठ्य सामाग्री मूल्यांकन सम्बन्धी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सूचना View
30. बिज्ञ सूची तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना View
31. मौजुदा सूचिदर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना View
32. शैक्षिक सत्र २०७५ देखि ३ वर्षका लागि थप पाठ्यसामग्रीका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सामग्रीहरूको सूची View
33. ऐच्छिक वातावरण बिज्ञान र ऐच्छिक बिज्ञान पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना View
34. कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तक प्रयोग सम्बन्धी सूचना View
35. कक्षा १० को अनिवार्य नेपाली विषयको पाठ ११ अद्दावधिक गरिएको सूचना View
36. ग्रिड सम्बन्धी सूचना View
37. कक्षा ९ मा बिद्यार्थी भर्नाका आधार कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी सूचना View
38. शैक्षिक सत्र २०७५ मा लागु हुने कक्षा १ देखि ५ सम्मका चार रङका पाठ्यपुस्तक र कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तक (संस्कृत धारसमेत) को विषयगत पृष्ठसङ्ख्या र कायम भएको मूल्यकोे विवरण View
39. शिक्षा पत्रिकाका लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने बारेको सूचना । View
40. पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरण गर्न इच्छुक मुद्रक तथा वितरकहरुलाई नवीकरण तथा सूचीकरण गर्ने सूचना View